Need 1 burst to start mining -- Address: BURST-TW79-NJK6-4HHZ-33K7K